Põhisisu

Privaatsusteade

Teie privaatsus on meile oluline. Meiega peaksite te ennast turvaliselt tundma. Sel põhjusel vastutame selle eest, et täidetakse andmekaitse eeskirju, iseäranis Isikuandmete kaitse üldmäärust, mille rakendamine algas 25. mail 2018 ning Isikuandmete kaitse seadust). Alljärgnevalt soovime me teid informeerida sellest, mis eesmärkidel teie isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning kuidas te saate rakendada oma õigusi. Te võite igal ajal privaatsusteatega tutvuda ja selle välja printida tehes valiku „Privaatsusteade“ meie e-poe iga lehekülje alumisel serval.

Meie elektroonilised andmetöötlussüsteemid on kaitstud tehniliste ja organisatoorsete meetmetega, mis takistavad nii lubamatut ligipääsu teie isikuandmetele, nende muutmist ja levitamist kõrvaliste isikute poolt kui ka nende kadumist ja hävimist.

Andmetöötleja nimi ja kontaktandmed

BAUHAUSi kliendiandmete halduse andmetöötleja Eestis on

BAUHAUS Eesti UÜ
Tähesaju tee 8
13917 Tallinn
Telefon: +372 602 9200
E-post: info@bauhaus.ee

Andmekaitse koordinaatori nimi ja kontaktandmed

Juhul kui teil kui kliendil on andmekaitset puudutavaid küsimusi, võtke palun ühendust:

BAUHAUS Eesti UÜ
Tähesaju tee 8
13917 Tallinn
Telefon: +372 602 9200
E-post: andmekaitse@bauhaus.fi

Millal see Privaatsusteade kohaldub?

Käesolevat Privaatsusteadet kohaldatakse alljärgnevatel juhtudel:

 • Kui te ostate BAUHAUSi e-poest meie tooteid;
 • Kui te tellite BAUHAUSi poodidest kaupu ja/või teenuseid;
 • Kui te tellite meie uudiskirju;
 • Kui te võtate ühendust meie klienditoega;
 • Või suhtlete meiega muul viisil kas erakliendi või ärikliendi esindajana.

Informatsioon, mida me teie kohta kogume

Juhul kui te esitate järelpärimise või tellimuse või võtate meiega ühendust (ostu-, rendi-, töö- või ehituslepingud, eriti komplekteerimisteenuste või Vannitoamaailma lepingud, PLUS CARD lepingud, online tellimused, online kliendikonto), kas siis BAUHAUSi e-poe või BAUHAUSi profikeskuse kaudu, töötleme me teie isikuandmeid. Sõltuvalt lepingust kuuluvad sinna alla teie:

 • Perekonnanimi, eesnimed
 • Aadress
 • Isikukood
 • E-posti aadress (jälgimine, vt. allpool)
 • Sünniaeg ja -koht
 • Telefoni/ faksi number
 • Informatsioon teie poolt tellitud Toodete/Teenuste kohta
 • Vajaduse korral personalikaardi andmed
 • IP aadress*
 • PLUS CARD klientide pangaandmed

Meie kaupluseid külastades pange palun tähele, et me kasutame oma vara ja inimeste kaitseks videovalvet (üksikasjalikumat informatsiooni vaadake palun allpool alajaotuses „Videovalve kasutamine“).

Me säilitame ja töötleme neid andmeid (välja arvatud IP aadress) BAUHAUSi keskses kliendiandmete haldussüsteemis Eesti BAUHAUSis nii lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks kui ka enda reklaamimise eesmärgil. Lepingu sõlmimiseks on vajalik teie tuvastamiseks vähemalt teie perekonnanimi, eesnimi ja aadress; ostmiseks e-poes on sellele lisaks vajalik ka teie elektronpostiaadress tellimuse kinnitamiseks ning kauba kohale toimetamiseks samuti teie tarneaadress. Kui teil on olemas isiklik kliendikaart, siis ka selle kliendikaarti number ning sellel olev nimi. Ilma nimetatud teabeta ei saa vastavaid lepinguid täita

* IP aadressi kasutatakse ainuüksi sellisel määral, mis on vajalik taotleva vastutava isiku või kolmanda osapoole õigustatud huvide kaitseks (nt. õigusnõuete menetlemiseks ja kriminaalkuritegude uurimiseks), välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõiguste ja -vabaduste kaitse kaalub sellise õigustatud huvi üles.

Te võite olla kindlad, et me säilitame teie andmeid Eesti BAUHAUSi (www.bauhaus.ee/vastutav/) keskses kliendiandmete haldussüsteemis ainult teie päringute teostamiseks, lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks (kaasa arvatud maksetöötlus ja juhul kui see on vajalik, krediidihinnangud) ning enda reklaamimise eesmärgil. Töötlemine toimub EL Andmekaitseseaduse ja Isikuandmete kaitse.üldmääruse alusel.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Teie isikuandmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

 • Vajadus sõlmida teiega lepinguline suhe ja täita sellest lepingust tulenevaid meiepoolseid kohustusi, näiteks meie tooteid/teenuseid puudutavatele päringutele vastamine, teie poolt esitatud tellimiste täitmine (nt tellitud toodete teie tarneaadressile kohetoimetamine);
 • Vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi ning vajadus koostada, esitada ja kaitsta õigusnõudeid. Näiteks oleme me kohustatud säilitama raamatupidamise algdokumente 7 aastat (Raamatipidamise seadus § 12);
 • Vajadus järgida meie õigustatud huve, näiteks selle alusel kasutame me oma kauplustes videovalvet (üksikasjalikumat informatsiooni vaadake palun allpool alajaotuses „ Videovalve kasutamine“);
 • Teie nõusolek. Juhul kui oleme teilt küsinud teie andmete kasutamiseks teatud eesmärgil nõusolekut, palun olge teadlik, et te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta;
 • Vajadus kaitsta teie või mistahes muu isiku elulisi huve, näiteks esitades õnnetuse korral teie isikuandmed kiirabile.

Krediidikontroll PLUS CARD klientidele peale ostuarvelduse aktiveerimist

Ettevõtjatest BAUHAUS PLUS CARD omanikele ostuarvelduse funktsiooni aktiveerimiseks viime me läbi krediidikontrolli (eeltegevusena). Me edastame teie nime, aadressi ja sünnikuupäeva alljärgnevatele teenusepakkujatele, kellelt saame krediiditeavet teie eelneva maksekäitumise kohta ja maksejõuetuse tõenäosuse hinnangu, mis põhineb matemaatilistel ja statistilistel meetoditel, kus kasutatakse nii aadressandmeid (skooring) kui ka teie aadressi kontrollimise andmeid (tarnekindluse kontroll). Teenusepakkuja, kes krediidikontrolli läbi viib, võib samuti kontrollida informatsiooni selle kohta, kes on vastavalt krediidikontrollile ettevõttes vastutavad isikud. Krediidikontrolli pakkujad on välja toodud alljärgnevalt:

Creditinfo Eesti AS – Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia.

Manuaalse krediidikontrolli tulemusel võib selguda, et ei ole võimalik ostuarvelduse funktsiooni pakkuda.

Krediidikontroll on vajalik nende kaupade korral, mis saadetakse/võetakse kohe kaasa veel enne, kui ostuarve summa on laekunud.

PLUS CARD klientide pangaandmed

PLUS CARD klientide pangaandmeid töödeldakse BAUHAUS PLUS CARD lepingu sõlmimiseks.

Reklaam/Uudiskirjad

Andmete töötlemine reklaami eesmärgil

Me kasutame teie andmeid ainult BAUHAUSi omaenda reklaami eesmärgil.

Me soovime teid teavitada uutest toodetest, meie teenustest ja sündmustest. Samuti kasutame me teie andmeid nende toodete, teenuste ja sündmuste soovitamiseks, mis teile oma ostude põhjal huvi võiks pakkuda. Ostuajaloo hindamine ja olemasolevatele klientidele reklaamide saatmine posti või elektronposti teel toimub nende õigustatud huve arvestades, ainult BAUHAUS´i toodete ja teenuste puhul. Elektronkirjade saatmine toimub ainult teie nõusolekul, mille te võite igal ajal tulevikku suunatult tagasi võtta elektronkirja teel: andmekaitse@bauhaus.fi või helistades telefonil: +372 602 9200

Uudiskirju saadetakse teile ainult eraldi nõusoleku alusel.

Märkus: rohkem informatsiooni oma õiguste kohta leiate pealkirja alt: „ Andmesubjektide õigused“.

Isikuandmete vastuvõtjad

Me võime jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, kelle põhikategooriad on järgmised (kõik asuvad Euroopa Liidus):

 • Teised BAUHAUSi ettevõtted; vastavalt oma rahvusvahelisele iseloomule on meil teie isikuandmeid vaja jagada meie grupi ettevõtetega, seda tehakse „vaja teada“ alusel.
 • Postiteenuste pakkujad, ekspediitorid, saatmisteenuse pakkujad, failide/andmekandjate hävitamise teenuse pakkujad.
 • IT-teenuste pakkujad hoolduse ja tarkvara hoolduse kontekstis.
 • Krediidihinnangu teenuse pakkujad, kogumine ja dialoogiturundus.
 • Creditinfo Eesti AS – Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia (PLUS CARDi puhul)

Valime oma andmeid töötlevaid partnereid hoolikalt. Need võivad asuda väljaspool Eestit, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Ka sellisel juhul tagame, et teie isikuandmed oleksid õigusaktidega sätestatud korras kaitstud.

Andmete säilitamise tähtajad

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see vajalik andmete kogumisel määratud (sh Privaatsusteates välja toodud) eesmärkide täitmiseks või kuni seadus meid selleks kohustab. Alljärgnevalt on toodud mõned näited meie isikuandmete säilitamise põhimõtete kohta. See nimekiri ei ole täielik ning üksikasjalikumat informatsiooni on teil võimalik saada, kui saadate meile asjakohase järelepärimise.

1 kuu – turvakaamerate salvestised;

3 kuud - potentsiaalsed kliendid, kes on saatnud päringuid, kuid ei ole esitanud tellimust;

12 kuud - pakkumised ilma kliendi tellimuseta;

3 aastat - andmed, mis on vajalikud nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks potentsiaalsete nõuete puhul (üldine aegumistähtaeg lepingulistele nõuetele), nt lepingud ja tellimused;

7 aastat - raamatupidamisdokumendid, nt arved, lepingud.

Säilitamisperiood algab selle kalendriaasta lõpus, mil pakkumine tehti või leping täideti/lõpetati.

Andmesubjektide õigused

Teie õigused andmesubjektina on BAUHAUSi poolt täielikult garanteeritud.

Vastuväited reklaamile

Te võite esitada vastuväiteid sellele, et teie andmeid kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel ilma, et tekiks mistahes muid kulusid peale saatekulude põhitariifide alusel. Selleks eesmärgiks on kasutatav järgnev kontakt: andmekaitse@bauhaus.fi.

Nõusoleku tagasivõtmine

Te võite oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta (see ei puuduta tagasiulatuvalt juba toimunud andmetöötlust). Sama kehtib juhul, kui olete esitanud vastuväited isikuandmete edasiseks töötlemiseks oma kliendikontol BAUHAUS`i e-poes.

Vastuväidete esitamise õigus

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele igal ajal, põhjusel, mis tulenevad teie konkreetsest olukorrast ja mida tehakse alljärgnevate sätete alusel:

 • Töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või sellise avaliku huvi teostamiseks, mis on tehtud ülesandeks selle eest vastutavale isikule;
 • Töötlemine on vajalik BAUHAUSi või kolmanda osapoole õigustatud huvide elluviimiseks (välja arvatud juhul, kui kõnealused huvid on tühistatud andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabaduste alusel, mida isikuandmete kaitse nõuab, eriti kui andmesubjektiks on laps).

Sellisel juhul: kui te esitate vastuväite, ei töötle me enam teie isikuandmeid, kui me just ei suuda esitada kaalukaid põhjuseid töötlemise jätkamiseks, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused või, et töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, rakendamiseks ja kaitsmiseks. Samuti rakendatakse seda profileerimise puhul samade sätete alusel.

Õigus andmetega tutvuda

Teil on igal ajal õigus esitada taotlus, et tutvuda oma isikuandmetega, mis meil teie kohta on. Sellele lisaks on teil õigus saada teavet andmete töötlemise eesmärkide ja säilitamise tingimuste kohta. Te võite, oma BAUHAUSis talletatud, isikuandmetega tutvumiseks esitada päringu eelpool mainitud kontaktandmeid kasutades. Selleks, et seda informatsiooni saada, peate te end eelnevalt korralikult autentima ja esitama meile vastava taotluse. Vastame teie päringule 30 päeva jooksul.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui te olete oma andmete ülevaatamisel avastanud ebakorrektseid andmeid või on teie isikuandmed muutunud, võite te neid alati paluda päevakohastada, pöördudes BAUHAUSi poole ülaltoodud kontaktandmeid kasutades.

Õigus andmete kustutamisele

Õigus andmete kustutamisele ei ole absoluutne „õigus olla unustatud“. Andmesubjektidel on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist ja takistada nende töötlemist, näiteks siis, kui isikuandmed ei ole enam vajalikud selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid algselt koguti/töödeldi; kui andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi ja töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust; kui andmesubjekt esitab vastuväiteid töötlemisele ja pole olemas ülekaalukat õigustatud huvi töötlemise jätkamiseks.

Õigus oma isikuandmete töötlemist piirata.

Teatud juhtudel on teil valikuvõimalus oma isikuandmete töötlemist piirata. Seda õigust saab rakendada ainult alljärgnevatel juhtudel:

 • Andmete õigsuse kontrollimiseks, kui te olete nende täpsuse vaidlustanud;
 • Ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks;
 • Kui te olete esitanud vastuväite meie õigustatud huvil põhineva andmetöötluse osas ja soovite kõnealuste andmete töötlemise piiramist seni, kuni on tehtud otsus.

Palun pange tähele, et töötlemise piiramine võib osadel juhtudel tuua kaasa meie teenuste kasutamise ajutise peatamise.

Õigus andmete ülekantavusele.

Te võite paluda meil oma andmed kas endale või otse teisele teenusepakkujale masinloetavas vormingus üle kanda, kui nimetatud teine teenusepakkuja on võimeline andmeid sellises vormingus vastu võtma.
Palun pange tähele, et õigus andmete ülekantavusele eksisteerib juhul kui:

 • kõnealused isikuandmed on teie poolt meile esitatud struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul;
 • need on andmed, mida töötleme lepingu täitmiseks või teie nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult.

Juhul kui käesolevat õigust kasutatakse, peame me võtma arvesse ka kolmandate isikute privaatsusõigused.

Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

Juhul kui te olete arvamusel, et teie isikuandmetega on ümber käidud hoolimatult, vastupidiselt selle Privaatsusteate sisule või Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatule, võite te meid sellest alati teavitada: andmekaitse@bauhaus.fi, tel. +372 602 9200.

Teil on alati õigus pöörduda oma isikuandmete ja privaatsuse kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kontaktid: Kuidas ma oma eelpool loetletud õigusi kasutada saan?

Selleks, et oma õigusi kasutada, võite võtta ühendust kas BAUHAUSi klienditeenindusega: andmekaitse@bauhaus.fi, telefon: +372 602 9200, andmekaitse koordinaatoriga (vt. eespool) või vastutava isikuga (vt. eespool).

Me menetleme teie päringuid tasuta ja õiguslikke nõudeid järgides ning teavitame teid meetmetest, mis oleme kasutusele võtnud.

Videovalve

Me kasutame videovalvet kõikides BAUHAUSi kauplustes ja parkimisplatsidel oma vara ja inimeste (kliendid ja töötajad) kaitseks. Valvekaamerad on paigaldatud sellisel viisil, et nende jälgimisalasse jäävad nii kaupluste parkimisplatsid, kaupluseruumid kui ka avalikud töötajate ruumid. Videovalve põhitingimused on järgmised:

 • Valvesüsteemi lühikirjeldus– nii statsionaarsed kui pöörlevad kaamerad, reaalajas suumimisvõimalusega, ilma helisalvestuseta.
 • Kellega võidakse salvestisi jagada Politsei- ja Piirivalveametiga.
 • Valvesüsteemile ja lindistustele on ligipääs turvatöötajatel ja kaupluse juhtkonnal.
 • Lindistusi alles hoitakse 1 kuu.
 • Valve toimub ööpäevaringselt.
 • Valve liikideks on reaalajas ja/või lindistused.
 • Valvekaamerate poolt kogutud andmete kaitsmiseks on kasutusele võetud meetmed, mille kohaselt asuvad lindistused turvaruumis, mis on lukustatud ja kuhu pääsevad ainult eespool nimetatud isikud.
 • Kuidas saada teie kohta kogutud informatsiooni? Juhul kui teil on mingil põhjusel vaja teada, kas ja missugust informatsiooni teie kohta videovalve abil on kogutud, võtke palun meiega ühendust elektronposti: andmekaitse@bauhaus.fi, või tel: +372 602 9200 teel. Kui teete päringu, arvestage palun sellega, et me hoiame alles ainult 1 kuu jagu lindistusi ja teiste isikute privaatsuse kaitsmiseks teeme kõik kõrvalised isikud lindistustel tuvastamatuteks, mis tähendab seda, et me ei saa teha lindistusi kättesaadavaks koheselt.

Küpsiste kasutamine

Meie veebilehe kasutamise hõlbustamiseks kasutame „küpsiseid“. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida teie veebilehitseja säilitab teie arvuti kõvakettal ja mis on kasulikud meie veebilehe kasutamisel. Me kasutame küpsiseid selleks, et saada paremini aru, kuidas meie veebilehte kasutatakse ja võimaldada teile paremat navigatsiooni. Samuti võimaldavad küpsised meil näha, kas te olete meie veebilehte varem kasutanud või olete uus külastaja. Küpsised, mida meie kasutame, ei sisalda teie isikuandmeid. Juhul kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, palun seadistage oma interneti lehitseja sellele vastavalt.

Uuendamine ja muutmine

Privaatsusteadet võidakse aeg-ajalt kohandada vastavalt tegelikele asjaoludele ja õiguslikule olukorrale. Palun kontrollige Privaatsusteate värskeimat versiooni interneti aadressilt www.bauhaus.ee/andmekaitse. Palume teil tutvuda käesoleva privaatsusinfoga alati, kui ostate meie tooteid või kasutad meie teenuseid, et olla kindel selles, et teie info Privaatsusteate sisu kohta on ajakohane.

Seisuga: 23/05/2018
Versioon: 1.0